صفحه اصلي > درباره سمینار > محورهای سمینار 
سه شنبه ١٠ اسفند ١٣٩٥
محورهای سمینار

 

 محورهای سمینار :

1.تشریح بالینی

2.پاتوبیومکانیک

3.پاتو کینزیولوژی

4.نوروفیزیولوژی حرکت و ثبات

5.ارزیابی عملکردی

6.تشخیص های افتراقی

7.ارزیابی پاسچر و بالانس

8.ارگونومی و پیشگیری از آسیب های شغلی

9.ورزشی و درمانی اعم از : 

Manipulation , Mobilization, Craniosacral Therapy ,Positional Release Technique , Neuromuscular Technique ,Muscle Energy Technique, Myofascial Technique ,Traction , Dry Needling ,Exercise Therapy, Electrotherapy

 

 

دانشگاه علوم بهزیستی...مراکز پژوهشی دانشگاهمراکز درمانیگروه های آموزشیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی